Introduction to the Spoken Picture LOG, Faces of Nederweert

Gepubliceerd op 17 augustus 2023 om 21:34

Instructies voor het indienen van een bijdrage aan een Splog:

Bedankt voor uw interesse om bij te dragen aan onze Splog. Volg alstublieft de onderstaande instructies om uw verhaal in te dienen in MP3-formaat, ongeveer 2 minuten lang. We hanteren de volgende richtlijnen: Wie, Wat, Wanneer, Waarom en Hoe.

Stappen:

 1. Voorbereiden van uw verhaal:

  • Zorg ervoor dat uw verhaal beknopt en duidelijk is.

  • Denk aan de belangrijkste elementen: wie, wat, wanneer, waarom en hoe.

 2. Opnemen van uw verhaal:

  • Gebruik een opnameapparaat zoals uw smartphone of computer.

  • Kies een rustige omgeving om achtergrondgeluiden te minimaliseren.

  • Spreek langzaam en duidelijk om ervoor te zorgen dat uw boodschap wordt begrepen.

 3. Indienen van uw opname:

  • Sla uw opname op in MP3-formaat.

  • Geef uw bestand een duidelijke naam die uw onderwerp weergeeft.

  • U kunt uw opname per e-mail sturen naar adoptiegravennederweert@gmail.com Geef in de e-mail aan over welk persoon het verhaal gaat.

  • Als u dat wilt, kunt u ook een geschreven versie van uw verhaal indienen. Ons team kan het dan omzetten naar een gesproken formaat.

 4. Inclusie van vereiste informatie:

  • Voeg in de e-mail de volgende informatie toe:

   • Uw naam of de naam van de verteller.

   • Een korte samenvatting van uw verhaal.

   • Eventuele specifieke instructies of verzoeken.

 5. Beoordeling en publicatie:

  • Ons redactieteam zal uw bijdrage beoordelen op basis van relevantie, kwaliteit en naleving van de richtlijnen.

  • Als uw verhaal wordt geselecteerd voor publicatie, ontvangt u een bevestigingsbericht.

Dank u voor uw medewerking en bijdrage aan onze Splog. We kijken ernaar uit om naar uw verhaal te luisteren en het te delen met ons publiek. Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via adoptiegravennederweert@gmail.com

Instructions for Submitting a Contribution to a Splog:

Thank you for your interest in contributing to our Splog. Please follow the instructions below to submit your story in MP3 format, approximately 2 minutes long. We adhere to the following guidelines: Who, What, When, Why, and How.

Steps:

 1. Preparing your story:

  • Ensure your story is concise and clear.

  • Consider the key elements: who, what, when, why, and how.

 2. Recording your story:

  • Use a recording device such as your smartphone or computer.

  • Choose a quiet environment to minimize background noise.

  • Speak slowly and clearly to ensure your message is understood.

 3. Submitting your recording:

  • Save your recording in MP3 format.

  • Give your file a clear name reflecting your topic.

  • You can submit your recording via email to adoptiegravennederweert@gmail.com  Please indicate in the email which person the story is about.

  • Alternatively, if you prefer, you can submit a written version of your story. Our team can then convert it into a voice format.

 4. Inclusion of required information:

  • Include the following information in the email:

   • Your name or the name of the narrator.

   • A brief summary of your story.

   • Any specific instructions or requests.

 5. Review and publication:

  • Our editorial team will review your contribution based on relevance, quality, and compliance with the guidelines.

  • If your story is selected for publication, you will receive a confirmation message.

 

Thank you for your cooperation and contribution to our Splog. We look forward to listening to your story and sharing it with our audience. If you have any further questions, please do not hesitate to contact us at adoptiegravennederweert@gmail.com